KURSY - PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

Samodzieleny księgowy - bilansista / (Rewizor i Symfonia - finanase i księgowość)

 
 
 

Czerwiec 2021

 Nowy program !!!

100 godzin szkolenia (w tym 50 godzin, nauki na programach Rewizor i Symfonia)

1.350 zł brutto (płatność w 3 ratach)

 Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.

 

100 godzin dydaktycznych*, 20 spotkań

*godzina dydaktyczna - 45 minut

Zajęcia odbywają się 2-3x w tygodniu (on-line)

w godzinach 16-20.

Planowane dni: poniedziałek, wtorek, środa.

Osoby nie posiadające lub posiadające podstawową wiedzę w zakresie księgowym. Słuchacz powinien mieć min. średnie wykształcenia oraz znać podstawy obsługi komputera.Przygotowanie uczestników do wykonywania pracy księgowego na poziomie księgowego bilansisty.

Obsługa aplikacji komputerowej Rewizor, Symfonia-finanse i księgowość.

Przesłanie e-mailem (pte@pteolsztyn.edu.pl) bądź listem wypełnionego

"Formularza zgłoszeniowego"

Prosimy o dokonanie opłaty dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w kursie.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn

Bank PEKAO S.A. O/Olsztyn: 93 1240 5598 1111 0000 5034 8093

Tytułem: Opłata za kurs „Samodzielny księgowy-bilansista” + imię i nazwisko.

 


I. Blok tematyczny: 30 godz.
1. Zasady rachunkowości.
2. Aktywa i pasywa.
3. Bilans.
4. Operacje gospodarcze.
5. Konto.
6. Ewidencja operacji gospodarczych na kontach bilansowych.
6.1. Otwarcie kont.
6.2. Księgowanie operacji gospodarczych.
6.3. Zestawienie obrotów i sald.
6.4. Bilans końcowy i zamknięcie kont.
7. Dzielenie i łączenie kont.
8. Poprawianie błędów księgowych.
9. Plan kont.
10. Dokumentacja księgowa.
11. Funkcjonowanie kont wynikowych.
12. Środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe.
12.1. Obrót pieniężny.
12.2. Kredyty bankowe.
13. Rozrachunki i roszczenia.
13.1. Rozrachunki z tytułu dostaw i usług.
13.2. Rozrachunki z budżetami i publiczno – prawne.
13.3. Rozrachunki z pracownikami.
14. Obrót materiałowy.
14.1. Wycena materiałów.
14.2. Zakup i zużycie materiałów.
15. Obrót towarowy - ewidencja obrotu towarowego.
16. Aktywa trwałe – podstawowe zasady ewidencji.
17. Koszty.
17.1. Ewidencja i rozliczanie kosztów.
17.2. Kalkulacja.
18. Produkty pracy - ewidencja sprzedaży wyrobów gotowych.
19. Kategorie wyniku finansowego.
19.1. Pozostałe koszty i przychody operacyjne.
19.2. Przychody i koszty finansowe.
20. Ustalenie wyniku finansowego.
20.1. Wynik finansowy – metoda statystyczna.
20.2. Wynik finansowy – metoda księgowa.
20.3. Wariant porównawczy i kalkulacyjny.
20.4. Podział wyniku finansowego.
21. Kapitały - kapitały własne podmiotów gospodarczych.
22. Sprawozdawczość i analiza - Charakterystyka podstawowych sprawozdań finansowych i ich analiza.

II. Blok tematyczny: 15 godz.
Ewidencjonowanie zdarzeń w różnych rodzajach działalności:
1.    Ewidencja zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwach handlowych.
2.    Ewidencja zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwach usługowych.
3.    Ewidencja zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

III. Blok tematyczny: 5 godz.
Podatek dochodowy od osób fizycznych – Zagadnienia ogólne, koszty uzyskania przychodów w PIT, podstawa obliczania i wysokość podatku  w  PIT.
Podatek dochodowy od osób prawnych CIT - zagadnienia ogólne, przychody w CIT, zwolnienia Podatkowe w CIT, podstawa opodatkowania  i wysokość podatku w CIT, pobór podatku w CIT, koszty uzyskania przychodów w CIT.
 
IV. Blok tematyczny: 50 godz.
Obsługa aplikacji komputerowej Rewizor.
Obsługa aplikacji komputerowej Symfonia -finanse i księgowość.

   

  Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

  ul. 1 Maja 13, piętro VII, pok. 706

  (wieżowiec vis a vis Teatru im. Stefana Jaracza)

  89 5 27 58 25

  pte@pteolsztyn.edu.pl

  Kurs kończy się uzyskaniem „Zaświadczenia o ukończeniu kursu”* na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej (* na podstawie §18 ust.2, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.1632).

  WZÓR ZAŚWIADCZENIA

  Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.

   

   

  Samodzielny księgowy-bilansista w oparciu o system informatyczny ENOVA  Czerwiec 2021 r.

   1.690 zł brutto (płatność w 3 ratach)

  Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.

                               

  135 godzin dydaktycznych*, 27 spotkań

  *godzina dydaktyczna - 45 minut

   

  Zajęcia odbywają się 2/3x w tygodniu;

  w godzinach 16-20

  Osoby nie posiadające lub posiadające podstawową wiedzę w zakresie elementów rachunkowości. Słuchacz powinien mieć min. średnie wykształcenia oraz znać podstawy obsługi komputera.
  1. Zapoznanie uczestników szkolenia z podstawowymi zasadami prowadzenia ksiąg rachunkowych.

  2. Zapoznanie z gospodarka magazynową, tworzenie dokumentów handlowych, ewidencjonowanie dokumentów handlowych oraz księgowych.

  3. Dekretacja dokumentów.

  4. Ćwiczenia na systemach informatyczny klasy  ERP- systemie ENOVA,  w oparciu o spójny system handlowo – płatnościowo - księgowy, oraz rzeczywiste przypadki w firmach usługowo-produkcyjnych.

  Przesłanie e-mailem (pte@pteolsztyn.edu.pl) bądź listem wypełnionego

  "Formularza zgłoszeniowego"
  Prosimy o dokonanie opłaty dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w kursie.

  Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn

  Bank PEKAO S.A. O/Olsztyn: 93 1240 5598 1111 0000 5034 8093

  Tytułem: Opłata za kurs „Samodzielny księgowy-bilansista w oparciu o system informatyczny ENOVA” + imię i nazwisko.

   

  Program obejmuje dwa bloki tematyczne w tym naukę naukę programu ENOVA.

  I Blok tematyczny - 60 godziny dydaktycznych

  Zasady księgowości w oparciu o Ustawę o Rachunkowości.

  1. Zasady rachunkowości

  1.1. Aktywa i pasywa

  1.2. Bilans

  1.3. Operacje gospodarcze

  1.4. Konto

  1.5. Ewidencja operacji gospodarczych na kontach bilansowych

        1.5.1. Otwarcie kont

        1.5.2. Księgowanie operacji gospodarczych

        1.5.3. Zestawienie obrotów i sald

        1.5.4. Bilans końcowy i zamknięcie kont

  1.6. Dzielenie i łączenie kont

  1.7. Poprawianie błędów księgowych

  1.8. Plan kont

  1.9. Dokumentacja księgowa

  1.10. Funkcjonowanie kont wynikowych

  2. Środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe 

  2.1. Obrót pieniężny

  2.2. Kredyty bankowe

  3. Rozrachunki i roszczenia

  3.1. Rozrachunki z tytułu dostaw i usług

  3.2. Rozrachunki z budżetami i publiczno – prawne

  3.3. Rozrachunki z pracownikami

  4. Obrót materiałowy

  4.1. Wycena materiałów

  4.2. Zakup i zużycie materiałów

  4.3. OCEM

  5. Obrót towarowy

  5.1. Ewidencja obrotu towarowego

  5.2. OCET

  6. Aktywa trwałe

  6.1. Środki trwałe

  6.2. Środki trwałe w budowie

  7. Koszty

  7.1. Ewidencja i rozliczanie kosztów

  7.2. Kalkulacja

  8. Produkty pracy

  8.1. Ewidencja sprzedaży wyrobów gotowych

  9. Kategorie wyniku finansowego

  9.1. Pozostałe koszty i przychody operacyjne

  9.2. Przychody i koszty finansowe

  9.3. Wyniki nadzwyczajne

  10. Ustalenie wyniku finansowego

  10.1. Wynik finansowy – metoda statystyczna

  10.2. Wynik finansowy – metoda księgowa

  10.3. Wariant porównawczy i kalkulacyjny

  10.4. Podział wyniku finansowego

  11. Kapitały

  11.1. Kapitały własne podmiotów gospodarczych

  12. Sprawozdawczość i analiza

  12.1. Charakterystyka podstawowych sprawozdań finansowych i ich analiza    

   

  II Blok tematyczny -75 godziny dydaktycznych 

  1.          System ENOVA

  1.1.       Logiczne aspekty systemów informatycznych finansowo-księgowych.

  1.2.        Struktura oprogramowania.

  1.3.        Instalacja oprogramowania.

  1.4.        Ogólne zapoznanie z systemem informatycznym ENOVA.

  1.5.        Omówienie interface’u.

  1.6.        Moduły programu.

  1.7.        Opcje programu.

  1.8.        Podstawowe ustawienia.

  1.9.        Tworzenie ról operatorów.

  2.           Moduł EWIDENCJA DOKUMENTÓW I KSIĘGOWOŚĆ

  2.1.        EWIDENCJA DOKUMENTÓW.

  2.1.1.     Dokumenty, filtry, ustawienia.

  2.1.2.     Zestawienia dokumentów.

  2.1.3.     Noty korygujące.

  2.1.4.     Rejestry dokumentów VAT, zestawienia VAT.

  2.1.5.     Deklaracja VAT-7, UE.

  2.1.6.     E-deklaracje.

  2.1.7.     Zadania

  2.2.        KSIĘGOWOŚĆ.

  2.2.1.     Obroty i Salda.

  2.2.2.     Dziennik operacji.

  2.2.3.     Zestawienia księgowe.

  2.2.4.     Deklaracje podatkowe.

  2.2.5.     Rozrachunki.

  2.2.6.     Plan kont.

  2.2.7.     Zadania.

   3.          Moduł HANDEL

  3.1.        Towary i usługi, kartoteki.

  3.2.        Sprzedaż, faktury, zamówienia, umowy.

  3.3.        Zakup, faktury zakupu, zamówienia, oferty.

  3.4.        Magazyny.

  3.5.        Zestawienia magazynowe.

  3.6.        Zadania.

   4.          Moduł KSIĘGA INWENTARZOWA

  4.1.        Środki trwałe,

  4.2.        Ewidencje środków trwałych.

  4.3.        Zestawy środków trwałych.

  4.4.        Ewidencja wyposażenia

  4.5.        Zadania.

   5.          Moduł EWIDENCJA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH.

  5.1.        Raporty.

  5.2.        Dokumenty kasowe.

  5.3.        Przelewy.

  5.4.        Zobowiązania i należności.

  5.5.        Zadania.

   6.          ZADANIA

   7.          Moduł KADROWO-PŁACOWY.

  7.1.        System kadrowy.

  7.2.        Płace.

  7.3.        Deklaracje ZUS, PIT, PFRON.

  8.           Program PŁATNIK.

  9.    Tworzenie schematów księgowych podstawowych, uproszczonych, zaawansowanych.

  10.         Moduł KPiR.

  Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

  ul. 1 Maja 13, piętro VII, pok.706

  (wieżowiec vis a vis Teatru im. Stefana Jaracza)

    89 5 27 58 25

   pte@pteolsztyn.edu.pl

  Kurs kończy się uzyskaniem „Zaświadczenia o ukończeniu kursu”* na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej (* na podstawie §18 ust.2, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.1632).

  WZÓR ZAŚWIADCZENIA

  Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.

   

   

  Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.