XXXIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, zawody I stopnia (szkolne).

Termin: 11 grudnia 2020 r. godz. 9:00, zawody stacjonarne w szkołach.

WAŻNY KOMUNIKAT!

Aktualności: owe.pte.pl/aktualnosci.html

Informujemy, że po uwzględnieniu rekomendacji Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz wyników badania ankietowego przeprowadzonego wśród szkół, Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w dniu 1 grudnia 2020 r. jednogłośnie przyjął uchwałę zgodnie, z którą zawody szkolne (I stopnia) XXXIV OWE odbędą się 11 grudnia br. Zawody będą przeprowadzone w trybie stacjonarnym (tradycyjnym) w szkołach, które zgłosiły swój udział w XXXIV OWE. Uchwała została zaakceptowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Przypominamy, że informacja dotycząca sposobu przeprowadzenia zawodów znajduje się w przesyłce z zestawami pytań. Pierwotna godz. 9:00 nie ulga zmianie.

Ocenione zestawy pytań prosimy przesłać na adres właściwego Komitetu Okręgowego najpóźniej do 18 grudnia br. (decyduje data stempla pocztowego).