Strategia budowania skutecznego biznesplanu.

 

Czerwiec 2021 r.


 

890 zł brutto

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.

Kontynuacja zajęć na życzenie słuchacza (usługa doradcza, kontynuacja projektu z zajęć) 80 zł netto/godzina dydaktyczna + 23% VAT =98,40 zł brutto

 

16 godziny dydaktycznych*, 2 spotkania

* godzina dydaktyczna - 45 minut

 

-

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim i angielskim.

 

Szkolenie przygotowane jest z myślą o kadrze kierowniczej MSP i ich właścicielach, dyrektorach pionów przedsiębiorstwa, pracownikach samodzielnych biur rachunkowych oraz wszystkich, którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu opracowania biznesplanów projektów inwestycyjnych.

  

Uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczne umiejętności z zakresu projektowania i tworzenia biznesplanu. Dowiedzą się na jakie elementy należy zwrócić uwagę, aby uwypuklić je pod kątem późniejszej oceny projektu inwestycyjnego. Poznają również metody przygotowywania analizy efektywności inwestycyjnej projektu pod kątem podjęcia decyzji inwestycyjnej, pozyskania inwestora oraz sprawnego zarządzania przedsięwzięciem.

 

Przygotowanie słuchacza zarówno do pracy z biznes planem, jak i do jego prezentacji wobec partnerów krajowych i zagranicznych, inwestorów i kredytodawców.

Uczestniczkom zostaną zaprezentowane niezbędne analizy do stworzenia dobrego biznesplanu oraz nowoczesne modele biznesowe. Uczestnicy poznają rodzaje biznes planów dostosowane do różnych sytuacji biznesowych, zasady ich tworzenia, wykorzystania i prezentowania.

Dowiedzą się jakie informacje należy zawrzeć w każdej z części biznesplanu oraz jak je analizować do zbudowania spójnej koncepcji działania przedsiębiorstwa i efektywnego wzrostu. „Przetłumaczenie biznes planu na język finansów”.

Struktura językowa:

Język polski ok. 40%, angielski ok. 60%. Poziom języka angielskiego: A1-B1, angielski prezentacyjny, analiza trendów i statystyk, biznes English. Słuchacze zostaną wyposażeni w schematy do przygotowania biznes planu w językach polskim i angielskim, słowniczek ważniejszych pojęć.
 
Warunki na zajęciach:
Gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Możliwość korzystania z komputerów i treści multimedialnych na miejscu.
Przez większą część zajęć uczestnicy dyskutują wspólnie z wykładowcą ustalając najbardziej pożądaną treść i postać biznes planu i przygotowują wieloletni model finansowy. Możliwe jest przygotowanie własnego biznes planu (liczba godzin dostosowana do potrzeb słuchacza).
Zapewniamy komfortowe warunki organizacyjne (grupy od 5 do 10 osób, nowoczesne sale multimedialne, indywidualne konsultacje doradcze).

Wykładowcą jest ekspert z doświadczeniem praktycznym w przygotowyaniu biznes planów dla start up’ów oraz firm  wielkich i średnich już działających oraz we współpracy z partnerami zagranicznymi.

W trakcie zajęć możliwe jest przygotowywanie własnego planu biznesowego.
W trakcie szkolenia realizowane jest studium przypadku lub praca na projekcie zgłoszonym przez słuchacza, np.: inwestycja deweloperska, linia produkcyjna, inwestycje rynkowe, poszerzenie działalności, ekonomia społeczna, start up, firma usługowa.

 

Przesłanie e-mailem (pte@remove-this.pteolsztyn.edu.pl) bądź listem wypełnionego "Formularza zgłoszeniowego"

Prosimy o dokonanie opłaty dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w kursie.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie, ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn

Bank PEKAO S.A. O/Olsztyn:

93 1240 5598 1111 0000 5034 8093

Tytułem: Opłata za kurs "Strategia budowania skutecznego biznesplanu." + imię i nazwisko.

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim i angielskim.

1)Zagadnienia wstępne.
Dlaczego piszemy biznes plany?
Rodzaje biznes planu a potrzeby przedsiębiorcy?
Modele biznesowe w Gospodarce 4.0. Czynniki sukcesu. Kryteria oceny biznesu?
 
Initial issues.
Why are we writing business plans?
Types of business plan and entrepreneur's needs?
Business models in the Economy 4.0. Success factors. Business evaluation criteria?
 
2) Twoja wyjątkowa firma – opis produktów i usług, przychody firmy.
Kto pisze biznes plan? Współpraca z doradcą („zawodowym pisarzem”).
Analiza rynku, strategie rynkowe.  
Prognozowanie sprzedaży.
Sprzedaż a punkty optimum biznesowego.   
Wzrost zyskowności sprzedaży a rozwój produktów i usług,  konkurencyjność biznesu.  
Promocja biznesu i jego miejsce na rynku, pozycjonowanie, budowa marki.  
Ryzyka biznesowe.  
 
Your unique company - description of products and services, company's revenues.
Who is writing a business plan ?. Cooperation with an adviser ("professional writer")
Market analysis, market strategies.
Sales forecasting.
Sales and business optimum points.
Increase in profitability of sales and development of products and services, business competitiveness.
Business promotion and its place on the market, brand building.
Business risks.


3)Płynne operacje - plan operacyjny mojego biznesu.
Wskazówki dotyczące pisania najlepszego planu biznesowego.
Budowa zespołu.
Franczyza czy własny pomysł na biznes?
Wzory biznes planów.
Dokumentacja.
 
Smooth operations - business plan for my business.
Tips for writing the best business plan.
Team building.
Franchise or your own business idea?
Patterns of business plans.
Documentation.
 
4)Plan finansowy przedsięwzięcia.
Finansowanie zakupów, koszty przedsiębiorstwa.
Dokumenty i zestawienia finansowo księgowe – przenoszenie planu biznesowego do zestawień finansowych.
Wskaźniki płynności i efektywności biznesu.
 
The financial plan of the venture.
Financing purchases, company costs.
Documents and financial and accounting statements - transfer of a business plan to financial statements.
Business liquidity and efficiency indicators.
 
5) Pakowanie pomysłów na sukces.
Prezentacja biznesu przed inwestorami.
Punkty krytyczne dobrej prezentacji.

Packaging ideas for success.
Presentation of the business in front of investors.
Critical points of a good presentation.
 
6)Strategie wyjścia z biznesu.
Współpraca z inwestorem.
Strategie wyjścia – opcje biznesowe.

Business exit strategies.
Cooperation with the inwestor.
Exit strategies - business options.

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Oddział w Olsztynie,

ul. 1 Maja 13, piętro VII,

(wieżowiec vis a vis Teatru im. Stefana Jaracza)

89 5 27 58 27;                     

pte@pteolsztyn.edu.pl

Kurs kończy się uzyskaniem „Zaświadczenia o ukończeniu kursu”* na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej (* na podstawie §18 ust.2, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.1632).

WZÓR ZAŚWIADCZENIA

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.