KURSY - KSIĘGOWOŚĆ

Rachunkowość budżetowa

 

Czerwiec 2021 r.

Zajęcia odbywają się on-line w weekendy.

(6 zajęć)

850 zł

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia

 

   33 godziny dydaktyczne* on-line

* godzina dydaktyczna - 45 minut

     Planowane 6 spotkań

Kurs adresowany jest do osób rozpoczynających pracę w komórkach finansowo-księgowych jednostek budżetowych.

Celem szkolenia jest przedstawienie podstaw z zakresu systemu rachunkowości jednostki budżetowej jako podstawowej formy jednostki sektora finansów publicznych. W sposób systematyczny i przejrzysty zostaną omówione kluczowe zagadnienia związane z rachunkowością jednostki niezbędne do samodzielnego prowadzenia ewidencji księgowej w pełnym zakresie. Przedstawione także zostaną podstawy sprawozdawczości budżetowej i finansowej jako ostatecznego procesu prezentacji danych zgromadzonych w księgach rachunkowych jednostki budżetowej.

Przesłanie e-mailem (pte@pteolsztyn.edu.pl) bądź listem wypełnionego

"Formularza zgłoszeniowego"

Prosimy o dokonanie opłaty dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w kursie.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn

Bank PEKAO S.A. O/Olsztyn: 93 1240 5598 1111 0000 5034 8093

Tytułem: Opłata za kurs „Rachunkowość budżetowa” + imię i nazwisko.

 

1.Wybrane zagadnienia ustawy o rachunkowości  - 4 godziny.                     
1.1 Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.  Dz.U.2019.351 t.j. z dnia 2019.02.22.                               
1.2 Prowadzenie ksiąg rachunkowych.
1.3 Inwentaryzacja.
1.4 Sprawozdanie finansowe jednostki.
1.5 Odpowiedzialność karna.

2. Podstawy finansów publicznych - 4 godziny.                                             
2.1 Ustawa o Finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (wejście w życie 1 stycznia: 2010.2012,2013), Dz.U.2021.305 t.j. z dnia 2021.02.18.   
2.2 Szczególne zasady rachunkowości, planowania i sprawozdawczości  obowiązujące w sektorze finansów publicznych.
2.3 Odpowiedzialność kierownika jednostki budżetowej za prowadzenie rachunkowości.

3. Klasyfikacja w jednostkach budżetowych – 2 godziny.
3.1 Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów  oraz  środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Dz.U.2014.1053 t.j. | rozporządzenie z dnia 2 marca 2010 r.
3.2  Klasyfikacja działów.
3.3  Klasyfikacja rozdziałów.
3.4  Klasyfikacja paragrafów dochodów, przychodów i środków.

4. Zasady rachunkowości budżetowej – 3 godziny
4.1 Ewidencja aktywów trwałych stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.
4.2 Wycena i aktualizacja poszczególnych składników aktywów i pasywów.
4.3 Sprawozdania finansowe i ich odbiorcy.

5. Plany kont w rachunkowości budżetowej i zasady ewidencji księgowej w poszczególnych zespołach kont – 6 godzin.
5.1 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Dz.U.2020.342 t.j.
5.2 Plan kont Budżetu Państwa.
5.3 Plan kont Samorządu Terytorialnego.
5.4  Polityka rachunkowości  danej jednostki.
5.5  Plan kont podstawowy.
5.6 Plan kont zadaniowy.
5.7 Przykłady praktyczne.

6. Korespondencja kont księgowych przy księgowaniach j.s.f.p – 4 godziny
6.1 Konta korespondujące
6.2 Konta aktywne.
6.3 Konta pasywne.
6.4 Konta bilansowe.
6.5 Konta pozabilansowe.
6.6. Zestawienie obrotów i sald.
6.7 Przykłady praktyczne.

7. Zamknięcie roku – 2 godziny
7.1 Czynności przygotowawcze do zamknięcia roku.
7.2 Potwierdzanie sald.
7.3 Typowe przeksięgowania zamykające rok.

8. Sprawozdawczość budżetowa – wybrane zagadnienia  - 5 godzin
8.1 Rodzaje sprawozdań Rozporządzenie Ministra  Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018r.
w sprawie sprawozdawczości budżetowej Dz.U.2020.1564 t.j. z dnia 2020.09.11.  
8.2 Sprawozdanie Rb-23 PL, Rb-27PL, RB-28 PL – przykłady sporządzenia.
8.3 Sprawozdanie Rb-23 PL, Rb-27 PL, RB-28 PL – przykłady sprawdzenia.

9. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – 3 godziny
9.1  Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Dz.U.2019.1440 t.j. z dnia 2019.08.01.   
9.2 Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
9.3 Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

ul. 1 Maja 13, piętro VII, pok.706

(wieżowiec vis a vis Teatru im. Stefana Jaracza)

89 5 27 58 25

pte@pteolsztyn.edu.pl

Kurs kończy się uzyskaniem „Zaświadczenia o ukończeniu kursu”* na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej (* na podstawie §18 ust.2, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.1632).

WZÓR ZAŚWIADCZENIA

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.

 

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.