OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych w związku z przetworzeniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informuje podmioty, których Dane Osobowe są przetwarzane, o przetwarzaniu tych danych przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie oraz zasadach, na jakich przetwarzanie będzie się odbywało:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie, ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn,

2) kontakt z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Oddział w Olsztynie:
- pisemnie na adres: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie, ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn,
- telefonicznie/mailowo: 89 527 58 25, mail pte@pteolsztyn.edu.pl,

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
3) Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
- Zawarcie i wykonanie umowy, a także podjęcie działań na Pani/Pana wniosek przed zawarciem umowy - w takim przypadku przetwarzanie jest niezbędne do zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
- Wykonanie obowiązków prawnych, którym podlega Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie, wynikających z obowiązującego prawa, m. in. w zakresie przepisów o rachunkowości, przepisów podatkowych, systemu oświaty itp. (art. 6 ust. 1 lit c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

ODBIORCY PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH
4) W ramach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dostęp do nich mogą uzyskać następujący odbiorcy danych:
- Organy publiczne, instytucje oraz inne podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz  podmioty, którym Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie powierzyło przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umowy tzw. podpowierzenie.


OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
5) W wymienionych poniżej przypadkach, gdy przetwarzanie danych jest:
- niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Oddział w Olsztynie, a także gdy jest ono realizowane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub obowiązku prawnego administratora, Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres umowy zawartej z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Oddział w Olsztynie oraz po wygaśnięciu zobowiązania - w okresie do wygaśnięcia obowiązku publicznoprawnego lub przedawnienia roszczeń przewidzianymi przez prawo,
- realizowanie na podstawie Pani/Pana zgody, przetwarzane do czasu jej odwołania.

PANI/PANA PRAWA
6) Przekazując nam swoje dane osobowy PANI/PAN ma prawo do:
- żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych,
- do cofnięcia udzielonej uprzednio zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- wniesienie skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.