Technik administracji - szkoła policealna

Przyjmujemy 24 osoby, co zapewnia doskonałe warunki kształcenia i indywidualne podejście do każdego ucznia. Nauka w naszej szkole trwa dwa lata.

W naszej szkole zajęcia praktyczne odbywają się w pełni wyposażonych pracowniach, a nie nazywają się zajęciami praktycznymi. Zaczynają się one już w pierwszym semestrze i są one realizowane przez cały okres nauki.

Stawiamy na praktyczną naukę zawodu, na jak najlepsze przygotowanie do Państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Obecnie egzamin ten przeprowadzany jest w formie praktycznej, a nie jak do tej pory w formie projektu „na kartce”.

Nasi nauczyciele to doskonali dydaktycy, egzaminatorzy ze wspaniałym podejściem do studentów. Prowadzimy także kursy biznesowe dla pracowników księgowości oraz pracowników kadrowo-płacowych itp..

Naszym celem jest przygotowanie osoby, która będzie atrakcyjna na rynku pracy. Ukończenie szkoły to nie wszystko, ważne jest zdobycie satysfakcjonującej pracy.

Osoby, które zapiszą się od dnia 31.01.2021r. do naszej szkoły otrzymają jednorazową "Olsztyńską Kartę Rabatową". Oferty dostępne na olsztyńskim portalu rabatowym: www.rabatol.pl.Każada osoba zostanie nieodpłatnie dodatkowo członkiem PTE O.Olsztyn.

Technik administracji zajmuje się pracami związanymi z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji i informacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym.

Sporządza sprawozdania i protokoły posiedzeń i zebrań.

Ważnymi zadaniami technika administracji są: opracowywanie projektów aktów administracyjnych, prowadzenie postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej, a także przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych.

Zajmuje się również planowaniem i organizowaniem narad, zebrań, konferencji i sesji.

Prowadzi podstawową dokumentację księgową, planuje koszty i przychody, gospodaruje majątkiem oraz nadzoruje innych pracowników.

 

 

 

Nie zdałeś matury?

Nie szkodzi...

U nas możesz uczyć się bez matury!

Szkoła Policealna Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Olsztynie została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Olsztyn pod numerem 19.