Specjalista ds. kadr i płac

I połowa października 2019 r.

1.690 zł brutto (płatność w 3 ratach)

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia

135 godzin dydaktycznych*, 27 spotkań

* godzina dydaktyczna - 45 minut

Zajęcia odbywają się 3x w tygodniu

(poniedziedziałek, wtorek, czwartek)

w godzinach 16:00-20:00

Osoby nie posiadające lub posiadające podstawową wiedzę w zakresie kadrowo-płacowym. Słuchacz powinien mieć min. średnie wykształcenia oraz znać podstawy obsługi komputera.Przygotowanie uczestników do pracy w działach personalno-kadrowo-płacowych,  praktyczne opanowanie umiejętności prowadzenia dokumentacji personalnej, płacowej, ZUS i podatkowej (w tym wykorzystaniem systemów informatycznych), uzyskanie świadectwa ukończenia kursu specjalisty ds. kadr i płac.

Przesłanie e-mailem (pte@pteolsztyn.edu.pl) bądź listem wypełnionego

"Formularza zgłoszeniowego"
Prosimy o dokonanie opłaty dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w kursie.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn

Bank PEKAO S.A. O/Olsztyn: 93 1240 5598 1111 0000 5034 8093

Tytułem: Opłata za kurs: "Specjalista ds. kadr i płac" + imię i nazwisko.

 

 

Aktualizacja z dnia 13.08.2018 r.

Program obejmuje 3 bloki tematyczne (min.: Płatnik i Gratyfikant (kadry i płace).

                                      PROGRAM

I Blok tematyczny  - 70 godz. dydaktycznych.

1. PRAWO PRACY W PRAKTYCE I ORZECZNICTWIE

 I. Wybrane zagadnienia z prawa pracy.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy prawa pracy (Kodeks Pracy oraz inne źródła prawa pracy).

 

II. Nawiązanie stosunku pracy.

Prawidłowy przebieg rozmowy kwalifikacyjnej w kontekście ustawy o ochronie danych osobowych i zakazu dyskryminacji, czyli jakich pytań nie wolno zadawać kandydatowi do pracy.

Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu a zakaz lobbingu.

Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem.

Nawiązanie umowy o pracę.

Wybór rodzaju umowy o pracę.

Świadczenia pracy w ramach umów cywilnoprawnych:

a) ogólne cechy charakterystyczne umów cywilnoprawnych.

b)umowa zlecenie (podstawy prawne, korzyści wynikające z zawarcia umowy powyższej umowy).

c) umowy o dzieło (możliwości prawne zawarcia, skutki finansowe).

d) kontrakt menadżerski.

 

III. Zmiana treści umowy o pracę.

Umowy cywilnoprawne:

-Zmiany w umowach cywilnoprawnych od 01.01.2016r.

-Projekt zmian dotyczących umów o dzieło.

-Rada Nadzorcza- nowe zasady rozliczania od 01.01.2015r.

-Zasady podlegania i opodatkowania umów cywilnoprawnych.

-Najczęstsze  błędy w umowach.

-Podstawa zasiłkowa dla przedsiębiorców- nowe zasady ustalania

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy.

Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy.

Porozumienie zmieniające.

 

IV. Rozwiązanie stosunku pracy.

Zasady rozwiązywania umowy o pracę.

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem.

Dopuszczalność wypowiedzenia poszczególnych rodzajów umów o pracę.

Uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę.

Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę.

Ustanie stosunku pracy:

a) rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

b) rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem

c) uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę

d) rozwiązanie umowy w tzw. trybie dyscyplinarnym (przesłanki zastosowania tego trybu)

 

V. Świadectwo pracy.

Treść świadectwa pracy.

Sprostowanie świadectwa pracy.

Roszczenia prawne przysługujące pracownikowi wskutek niewydania mu w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.

 

VI. Urlopy pracownicze.

Urlop wypoczynkowy.

Wymiar urlopu wypoczynkowego.

Odwołanie z urlopu.

Urlop na żądanie.

Urlop macierzyński.

Urlop wychowawczy.

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop.

Skutki prawne wprowadzenia Święta Trzech Króli do katalogu dni wolnych od pracy – nowe zasady ustalania wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

 

VI. Czas pracy.

Zasady gospodarowania czasem pracy – postanowienia regulaminowe o rozpoczynaniu i kończeniu pracy, lista obecności, ewidencjonowanie czasu pracy.

Praca w porze nocnej.

Praca w niedziele i święta.

Zasady polecania pracy w godzinach nadliczbowych oraz zakres możliwości odmówienia przez pracownika takiej pracy:

a)  praca w godzinach nadliczbowych a zasada pięciodniowego tygodnia pracy,

b)  rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych,

c) praca w godzinach nadliczbowych kadry zarządzającej,

d) praca w godzinach nadliczbowych w zadaniowym systemie czasu pracy,

e) limity pracy w godzinach nadliczbowych.

Ewidencja czasu pracy.

Wnioski pracowników dotyczące czasu pracy.

Przeprowadzanie czynności kontrolnych przepisów o czasie pracy przez inspektora pracy.

 

VII. Zasady rozpatrywania sporów o roszczenia ze stosunku pracy.

 

2. DOKUMENTACJA KADROWA

Akta osobowe:

a)  część A – wykaz dokumentów

b) część B -  wykaz dokumentów

c) część C -  wykaz dokumentów

Aneks do umowy o pracę.

Porozumienie zmieniające.

Dane osobowe.

Postępowanie z dokumentem.

Zasady prowadzenia akt osobowych:

a)  kwestionariusze osobowe

b)  lista obecności

c) macierzyństwo – przedłużenie umowy

Regulamin pracy.

Regulamin wynagradzania.

Zaświadczenia.

Świadectwo pracy.

 

3. PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Zasady podlegania do ubezpieczeń społecznych.

Obowiązek odprowadzania składek ZUS od wszelkich umów zleceń- nowość od 2016r.

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń.

Rodzaje składek na ubezpieczenia społeczne.

Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (zasady wypłat i ustalania wysokości).

                                                                             

II Blok tematyczny  -  25 godz. dydaktycznych.

4. ZASADY ROZRACHUNKU Z ZUS

Obowiązujące akty prawne:

a)  wykaz obowiązujących aktów prawnych.

b)  wysokość aktualnych wskaźników ogłaszanych przez GUS, ZUS, Min. Finansów.

c)  dokumentacja wynagrodzeń.

d)  lista płac jako podstawowy dokument w zakresie wynagrodzeń.

e)  istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy płac.

 

5. ZASADY OBLICZANIA ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH ZE STOSUNKU PRACY.

a)

- świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (zasiłki chorobowe i wynagrodzenia za czas choroby oraz ich wpływ na wysokość potrącanych składek ubezpieczeniowych i podatku)

- zasiłki chorobowe - prawidłowe ustalanie ich wysokości i wypłacanie

- terminy wypłat zasiłków, obowiązujące dokumenty przy ustalaniu prawa do zasiłków

b)

- składniki wynagrodzenia oraz metody ustalania i obliczania ich wysokości (wynagrodzenie zasadnicze, premia, dodatek za wysługę lat, nagroda jubileuszowa, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, odprawa w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, odprawa emerytalna, wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach)

- umowy zlecenia i umowy o dzieło (obliczanie kosztów uzyskania przychodu i składek na ubezpieczenia społeczne), potrącenia z wynagrodzenia, ich maksymalna wysokość oraz kwota wolna od potrąceń.

 

III Blok tematyczny - 40 godz. dydaktycznych.

6. OBSŁUGA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH

Obsługa programu komputerowego -„Płatnik” - 15 godz.

Prezentacja możliwości programu.

Tworzenie kartotek: płatników i ubezpieczonych.

Tworzenie dokumentów zgłoszeniowych.

Tworzenie dokumentów rozliczeniowych.

Samodzielna praca z programem.

Obsługa programu komputerowego -„Gratyfikant"(kadry i płace) - 25 godz.

Prezentacja możliwości programu.

Tworzenie kartotek: firm,pracowników i zleceniobiorców.

Tworzenie dokumentów kadrowych.

Tworzenie dokumentów płacowych.

Samodzielna praca z programem.

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

ul. 1 Maja 13, piętro VII,

(wieżowiec vis a vis Teatru im. Stefana Jaracza)

89 5 27 58 25

pte@remove-this.pteolsztyn.edu.pl

Kurs kończy się uzyskaniem „Zaświadczenia o ukończeniu kursu”* na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej (* na podstawie §18 ust.2, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 622).

Zaświadczenie potwierdza podniesienie umiejętności. 

Wzór zaświadczenia.

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.