Podstawy prawa gospodarczego, cywilnego, rodzinnego.

I połowa maja 2019

395 zł brutto 

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia

 

 20 godzin dydaktycznych*, 4 spotkania

* godzina dydaktyczna - 45 minut

              Zajęcia odbywają się w tygodniu; w godzinach 16:00 - 20:00

                

Uczestnikami kursu: osoby zainteresowane poznaniem podstaw prawa gospodarczego, cywilnego, rodzinnego.
Zapoznanie się z podstawami prawa gospodarczego, cywilnego, rodzinnego.

Przesłanie e-mailem (pte@remove-this.pteolsztyn.edu.pl) bądź listem wypełnionego

"Formularza zgłoszeniowego"

Prosimy o dokonanie opłaty dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w kursie.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn

Bank PEKAO S.A. O/Olsztyn: 93 1240 5598 1111 0000 5034 8093

Tytułem: Kurs "Podstawy prawa gospodarczego, cywilnego, rodzinnego" + imię i nazwisko.

 

 

1. Pojęcie spadku, dziedziczenia, spadkodawcy i spadkobiercy - wprowadzenie do prawa spadkowego.

 Zasady dziedziczenia ustawowego.

 Formy testamentu i warunki jego ważności.

 Stanowisko prawne spadkobiercy.

 Zapis, zachowek i wydziedziczenie.

2. Powstanie i ustanie małżeństwa.

 Stosunki majątkowe między małżonkami.

 Władza rodzicielska i ustalanie ojcostwa.

 Przysposobienie i jego skutki.

 Opieka i kuratela.

 Obowiązek alimentacyjny.

 Akta stanu cywilnego-akt małżeństwa, akt urodzenia, akt zgonu.

3. Pojęcie i podział czynności prawnych.

 Zdolność prawna a zdolność do czynności prawnych.

 Forma i przesłanki ważności czynności prawnych.

 Oświadczenia woli i ich wady.

4. Formy i tryb zawierania umów

 Przedstawicielstwo ustawowe i pełnomocnictwo.

 Ubezwłasnowolnienie i jego skutki.

 Przedawnienie roszczeń i terminy zawite.

 Warunek i termin.

5. Własność - charakterystyka i znaczenie społeczne.

 Nabycie i utrata własności.

 Użytkowanie wieczyste.

 Ograniczone prawa rzeczowe.

6. Pojęcie i źródła zobowiązań.

 Podmioty stosunku zobowiązaniowego.

 Zobowiązania solidarne, podzielne i niepodzielne.

 Umowy jako źródło zobowiązań.

 Bezpodstawne wzbogacenie.

 Czyny niedozwolone.

 Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

ul. 1 Maja 13, piętro VII,

(wieżowiec vis a vis Teatru im. Stefana Jaracza)

 89 5 27 58 25

pte@remove-this.pteolsztyn.edu.pl

Kurs kończy się uzyskaniem „Zaświadczenia o ukończeniu kursu”* na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej (* na podstawie §18 ust.2, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 622).

Zaświadczenie potwierdza podniesienie umiejętności. 

Wzór zaświadczenia.

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.

 

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.