Język włoski dla początkujących

Październik 2020 r.

1.590 zł brutto (zajęcia grupowe)

Zajęcia indywidualne - do uzgodnienia

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia

 

 

 120 godzin dydaktycznych* 40 spotkań

* godzina dydaktyczna - 45 minut

 

Zajęcia indywidualne - do uzgodnienia

              Zajęcia odbywają się 3x w tygodniu w godzinach 16-18

Zajęcia indywidualne - do uzgodnienia

                

Uczestnikami kursu: osoby zainteresowane zdobyciem umiejętności z języka włoskiego na poziomie A1.

Pobudzanie motywacji do nauki języka włoskiego;

Rozwijanie możliwości słuchowych i artykulacyjnych oraz pamięci;

Poznawanie słownictwa;

Słuchanie: wypowiedzi, dialogów, informacji zawierających podstawowe słownictwo, wyrażeń dotyczących własnej osoby, rodziny, najbliższego otoczenia.

Czytanie: krótkich, prostych tekstów, informacji, nazw, prostych zdań, np. w ogłoszeniach, na plakatach lub w katalogach.

Pisanie: krótkich prostych tekstów, np. pozdrowienia z wakacji; wypełnianie formularzy z danymi osobowymi, narodowością, adresem, np. w hotelowym formularzu meldunkowym lub formularzu wizowym.

Mówienie: porozumiewanie się w prosty sposób; zadawanie i odpowiadanie na pytania dotyczące życia codziennego, podstawowych potrzeb lub znanych tematów. Użycie prostych zwrotów i zdań przy opisie miejsca zamieszkania i pochodzenia, rodziny, pracy, znajomych, wycieczki.

Przesłanie e-mailem (pte@remove-this.pteolsztyn.edu.pl) bądź listem wypełnionego

"Formularza zgłoszeniowego"

Prosimy o dokonanie opłaty dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w kursie.

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn

Bank PEKAO S.A. O/Olsztyn: 93 1240 5598 1111 0000 5034 8093

Tytułem: Kurs "Język włoski" + imię i nazwisko.

 

 

1)    Materiał leksykalno – gramatyczny;

2)    Tematyka: Ja i moi bliscy, przyjaciele, znajomi;“Język klasowy” w trakcie zajęć;Nazwy krajów, narodowości, zawodów, miejsc, wyposażenie mieszkania;Zjawiska atmosferyczne – nazwy i opis;Miasto: urzędy, usługi, miejsca publiczne i środki transportu;Części ciała i opis człowieka;Wyjazdy i ich organizowanie;Wiek, zainteresowania/ hobby;Czas/data, pory roku;Czynności zwyczajowe i wykonywane obecnie;Rozkład dnia;Plany na przyszłość, dotychczasowe doświadczenia;Relacje w rodzinie, studia, praca;Wprowadzane funkcje językowe;Określanie miejsca, w którym znajduje się dana osoba lub przedmiot;Zasięganie informacji, dotyczących np. godziny odjazdu, drogi, podstawowych właściwości;Dowiadywanie się i udzielanie informacji dotyczących wieku, zawodu, adresu,narodowości, numeru telefonu, adresu e-mailowego, adresu strony internetowej;Przedstawianie zwyczajowych czynności i częstotliwości ich wykonywania; Opisywanie wydarzeń i osobistych doświadczeń z bliskiej przeszłości;Przedstawianie planów i zamiarów;Określanie daty, godziny, czasu trwania;Przedstawianie nieskomplikowanej charakterystyki osób i przedmiotów;Wyrażanie zgody, jej braku, preferencji, upodobań, oceny, porównania;Wysuwanie propozycji, zwracanie się z prośbą, udzielanie rad, proponowanie pomocy;

Wyrażanie konieczności;Sygnalizowanie udziału w rozmowie;Wyrażanie odmiennej opinii.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

ul. 1 Maja 13, piętro VII,

(wieżowiec vis a vis Teatru im. Stefana Jaracza)

 89 5 27 58 25

pte@pteolsztyn.edu.pl

Kurs kończy się uzyskaniem „Zaświadczenia o ukończeniu kursu”* na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej (* na podstawie §18 ust.2, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.1632).

WZÓR ZAŚWIADCZENIA

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.

 

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.