Skuteczne przygotowanie studium wykonalności do projektu UE

 Lipiec 2020 r.

 

1.700 zł brutto (płatność w 3 ratach)

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.

 

54 godziny dydaktyczne*, 7 spotkań

* godzina dydaktyczna - 45 minut

 

Zajęcia weekendowe.

 

 

Szkolenie kierowane: sektor publiczny - prywatny, osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy z zakresu przygotowania studium wykonalności do projektów inwestycyjnych.

Celem szkolenia jest:

Nabycie umiejętności tworzenia studium wykonalności w projektach inwestycyjnych współfinansowanych z dostępnych na rynku źródeł finansowania.

Poznanie technik i metod konstruowania analizy kosztów i korzyści.

Praktyczne przygotowanie uczestników do przeprowadzania analizy zasadności i oceny społecznej i ekonomicznej efektywności przygotowywanych projektów UE.

Poznanie aktualnych technik tworzenia studium wykonalności w świetle najnowszych wytycznych.

 

Przesłanie e-mailem (pte@remove-this.pteolsztyn.edu.pl) bądź listem wypełnionego

"Formularza zgłoszeniowego"

Prosimy o dokonanie opłaty dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w kursie.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn

Bank PEKAO S.A. O/Olsztyn: 93 1240 5598 1111 0000 5034 8093

Tytułem: Opłata za kurs: "Skuteczne przygotowanie studium wykonalności do projektu UE" + imię i nazwisko.

1. Analiza strategiczna – metody i narzędzia– 6 godz.

2. Instytucjonalna i prawna wykonalność projektu; przewodniki i wytyczne projektów inwestycyjnych– 6 godz.

3. Ogólne pojęcia występujące w studium wykonalności, np.; struktura studium, analizy finansowa i ekonomiczna, koszty całkowite i kwalifikowane projektu, efekty zewnętrzne rynkowe i technologiczne, dyskontowanie– 6 godz.

4. Wielokryterialna analiza marketingowa; popyt, podaż, mechanizm rynkowy, podejście 4p (7p)– 6 godz.

5. Analiza wykonalności – popytu, opcji i proponowane rozwiązania, wartość rezydualna, projekty generujące dochód i wskaźnik luki w finansowaniu, koszty operacyjne– 6 godz.

6. Analiza finansowa – metoda luki w finansowaniu, wskaźniki efektywności finansowej i analiza trwałości finansowej– 6 godz.

7. Analiza ekonomiczna – narzędzia i metody; wartość użytkowa i koszty alternatywne– 6 godz.

8. Analiza efektywności kosztowej (DGC) i kosztów i korzyści (CBA)– 6 godz.

9. Ocena i analiza ryzyka (wrażliwości, wielokryterialna, skonsolidowana)– 6 godz.

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

                      ul. 1 Maja 13, piętro VII,

       (wieżowiec vis a vis Teatru im. Stefana Jaracza)

                           89 5 27 58 25

                      pte@pteolsztyn.edu.pl

Kurs kończy się uzyskaniem „Zaświadczenia o ukończeniu kursu”* na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej (* na podstawie §18 ust.2, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.1632).

WZÓR ZAŚWIADCZENIA

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.