KURSY - KSIĘGOWOŚĆ

Jednolity Plik Kontrolny, podzielona płatność (split payment)

-

450 zł brutto

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.

 

 5 godzin dydaktycznych, 1 spotkanie

*godzina dydaktyczna - 45 minut

             Zajęcia  w godzinach 16:00-20:00 

Szkolenie skierowane do mikroprzedsiębiorców, księgowych.

Przesłanie e-mailem (pte@pteolsztyn.edu.pl) bądź listem wypełnionej 

"Karty zgłoszeniowej".

Prosimy o dokonanie opłaty dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w kursie.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn

Bank PEKAO S.A. O/Olsztyn: 93 1240 5598 1111 0000 5034 8093

Tytułem: Opłata za kurs „Jednolity Plik Kontolny” + imię i nazwisko.

 

Program:

I. Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

1. Obowiązki mikroprzedsięborców od 01.01.2018 r. w zakresie przekazywania danych w systemie JPK.

 2. Zasady przesyłania danych w JPK:

- wymogi techniczne,

- forma przesyłania danych.

 3. Struktura JPK w zakresie podatku od towarów i usług:

- księgi rachunkowe,

- wyciągi bankowe,

- magazyn,

- ewidencja zakupu i sprzedaży,

- faktury VAT,

- podatkowa księga przychodów i rozchodów,

- ewidencja przychodów

- paragony.

 4. Raportowanie danych w zakresie VAT:

- miesięczne raportowanie danych z rejestrów podatku VAT,

- obowiązek raportowania bez wezwania organów podatkowych,

- różnica między przesyłaniem JPK, a przesyłaniem rejestrów VAT,

- problemy z ewidencjonowaniem i przesyłaniem JPK.

 5. Konsekwencje dla podatników.

 6. JPK w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów i Rozwoju.  

 

II. Podzielona płatność (split payment)

 1. Proponowane zmiany do ustawy o podatku VAT – mechanizm podzielonej płatności:

- uszczelnianie systemu podatkowego,

- kogo będzie dotyczyć split payment,

- skutki zastosowania split payment.

 2. Mechanizm działania i zasady regulowania należności w systemie podzielonej płatności:

- rachunki bankowe objęte systemem split payment (rachunek VAT),

- formy i zasady płatności w systemie split payment,

- przeznaczenie środków zgromadzonych na rachunku VAT,

- rozliczenia transakcji w systemie split payment,

- skutki częściowego opłacania faktur i braku zapłaty.

 3. Odpowiedzialność za rozliczenia w systemie split payment.

 4. Rozliczenie podatku VAT:

- prawo do odliczenia VAT naliczonego,

- terminy zwrotu podatku VAT.

 

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

ul. 1 Maja 13, piętro VII,

(wieżowiec vis a vis Teatru im. Stefana Jaracza)

89 5 27 58 25

pte@pteolsztyn.edu.pl

Kurs kończy się uzyskaniem „Zaświadczenia o ukończeniu kursu”* na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej (* na podstawie §18 ust.2, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 622).

Zaświadczenie potwierdza podniesienie umiejętności. 

Wzór zaświadczenia.

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.

 

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.