KURSY - KSIĘGOWOŚĆ

Podatek VAT w 2017 i 2018 roku

-

       

349 zł brutto

Cena szkolenia organizowanego na zlecenie Pracodawców - do uzgodnienia. 

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.

 

              5 godzin dydaktycznych, 1 spotkanie

                        *godzina dydaktyczna - 45 minut

              Spotkanie w godzinach 16:00-20:00

 Szkolenie organizowanego na zlecenie Pracodawców - do uzgodnienia.

Skierowane do osób stosujących prawo podatkowe w codziennej pracy, w tym pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Celem szkolenia jest aktualizacja i ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego rozliczania podatku VAT; stosowanie prawa podatkowego w praktyce z uwzględnieniem dotychczasowego orzecznictwa sądów administracyjnych.

Przesłanie e-mailem (pte@pteolsztyn.edu.pl) bądź listem wypełnionej

 "Karty zgłoszeniowej".

Prosimy o dokonanie opłaty dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w kursie.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn

Bank PEKAO S.A. O/Olsztyn: 93 1240 5598 1111 0000 5034 8093

Tytułem: Opłata za kurs „Podatek VAT w 2017 i 2018 roku” + imię i nazwisko.

 

 

Program:

I. Zmiany od 1 stycznia 2018 r.:

1. Proporcja częściowego odliczenia podatku naliczonego w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) z uwzględnieniem prewspółczynnika:

- reguła odrębnego ustalania proporcji dla każdej z jednostek organizacyjnych JST,

- roczna korekta podatku naliczonego.

2. Obowiązek prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych. 

3. Obowiązek składania deklaracji w formie elektronicznej.

II. Przewidywane zmiany w 2018 r.

1. Kasy rejestrujące

- wystawianie faktur w przypadku sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej,

- obowiązek stosowania nowego rodzaju kas rejestrujących,

- zmiana systemu dofinansowania do nabycia kas.

2. Podzielona płatność (split payment): 

- mechanizm działania i zasady regulowania należności w systemie podzielonej płatności, 

- rachunki bankowe objęte systemem split payment, 

- formy płatności.

III. Zmiany od 1 września 2017 r.

- zwolnienie z VAT usług opieki nad dziećmi i młodzieżą i usług edukacyjnych - dostosowanie do nowego ustroju szkolnego.

IV. Zmiany obowiązujące od 1 lipca 2017 r. 

- uchylenie zwolnienia z VAT:

a) usług ubezpieczeniowych i finansowych oraz usług ściśle z nimi związanych,

b) usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych.

V. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. 

1. Odwrotne obciążenie w obrocie krajowym

a) rozszerzenie katalogu usług objętych odwrotnym obciążeniem o usługi budowlane (załącznik nr 14 do ustawy o VAT) – obowiązki podatkowe,

b) opodatkowanie towarów nabytych w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, o wartości netto przekraczającą kwotę 20 000 zł (załącznik nr 11 do ustawy o VAT)

c) informacje podsumowujące (VAT-27),

d) konsekwencje błędnego rozliczenia dostaw towarów i świadczenia usług objętych odwrotnym obciążeniem

2. Nowe sankcje w podatku VAT od 1 stycznia 2017 r.:

a) przypadki zastosowania sankcji w wysokości 30%,

b) obniżenie sankcji do wysokości 20%,

c) zastosowanie sankcji w wysokości 100% w przypadku odliczenia VAT:

- z faktury wystawionej przez podmiot nieistniejący,

- z faktury dotyczącej czynności niedokonanej częściowo lub w całości,

- z faktury dotyczącej czynności nieważnej lub pozornej

d) oczywiste pomyłki lub błędy rachunkowe bez sankcji.

3. Nowe zasady zwrotu podatku VAT:

a) weryfikacja zasadności zwrotu VAT przez organ podatkowy,

b) podejrzenia udziału w transakcji karuzelowej, podstawą do zakwestionowania zwrotu VAT,

c) zwrot VAT w terminie przyspieszonym,

e) przypadki wstrzymania zwrotu VAT.

VI. Transakcje karuzelowe 

- charakterystyka transakcji karuzelowych,

- dochowanie należytej staranności kupieckiej warunkiem uniknięcia zarzutu udziału w transakcjach karuzelowych,

- procedury sprawdzania dostawców towarów i usług.

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

ul. 1 Maja 13, piętro VII,

(wieżowiec vis a vis Teatru im. Stefana Jaracza)

89 5 27 58 25

pte@pteolsztyn.edu.pl

Kurs kończy się uzyskaniem „Zaświadczenia o ukończeniu kursu”* na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej (* na podstawie §18 ust.2, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 622).

Zaświadczenie potwierdza podniesienie umiejętności. 

Wzór zaświadczenia.

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.

 

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.