KURSY - KSIĘGOWOŚĆ

Zamknięcie roku obrotowego - BILANS 2017 rok

-

690 zł brutto

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia

 

    10 godzin dydaktycznych*, 2 spotkania

* godzina dydaktyczna - 45 minut

 

 

Zajęcia w godzinach 16:00-20:00

Uczestnicy kursu powinni posiadać podstawowe umiejętności obsługi komputera.
Nabycie umiejętności związanych ze sporządzaniem sprawozdań finansowych.

Przesłanie e-mailem (pte@pteolsztyn.edu.pl) bądź listem wypełnionej

 "Karty zgłoszeniowej".

Prosimy o dokonanie opłaty dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w kursie.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn

Bank PEKAO S.A. O/Olsztyn: 93 1240 5598 1111 0000 5034 8093

Tytułem: Opłata za kurs „Zamknięcie roku obrotowego - bilans” + imię i nazwisko.

 

1.     Podstawy prawne sporządzania sprawozdania finansowego i złożenia zeznania za 2017 rok.

2.     Zmiany w prawie bilansowym i podatkowym w roku 2017 i ich wpływ na sporządzanie sprawozdania finansowego i złożenie zeznania podatkowego, w tym min.: uproszczenia w sporządzaniu sprawozdań finansowych dla tzw. jednostek „ mikro” i „ małych”.

3.    Zasady (polityka) rachunkowości – a rzetelność sprawozdania finansowego i zeznania podatkowego.

4.      Dokumentowanie zdarzeń- księgi rachunkowe a podstawa opodatkowania.

5.    Etapy i terminy zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzaniasprawozdania finansowego,a rozliczenie z Urzędem Skarbowym.

6.     Ustalanie i sprawdzanie stanu aktywów i pasywów za pomocą inwentaryzacji.

7.     Wycena aktywów i pasywów, w tym wyrażone w walutach obcych z uwzględnieniem różnic trwałych i przejściowych między prawem bilansowym z podatkowym.

8.     Bilans - zasady prezentacji aktywów i pasywów, w tym podatku odroczonego.

9.     Przychody i koszty - zasady ustalania i prezentacji w rachunku zysków i strat i w podstawie opodatkowania: Przychody( katalog i moment ich uzyskania w świetle prawa bilansowego); Koszty (katalog i moment ich poniesienia), Korekta kosztów i przychodów;

10.  Informacja dodatkowa – wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia – zakres ujawnień.

11.  Badanie sprawozdania finansowego – przygotowanie ksiąg rachunkowych i jednostki.

12.  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i podział wyniku finansowego a zeznanie podatkowe.

13.   Najczęstsze błędy przy zamknięciu ksiąg rachunkowych i sporządzaniu sprawozdania finansowego.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

ul. 1 Maja 13, piętro VII,

(wieżowiec vis a vis Teatru im. Stefana Jaracza)

89 5 27 58 25

pte@pteolsztyn.edu.pl

Kurs kończy się uzyskaniem „Zaświadczenia o ukończeniu kursu”* na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej (* na podstawie §18 ust.2, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 622).

Zaświadczenie potwierdza podniesienie umiejętności. 

Wzór zaświadczenia.

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.

 

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.