ZAKŁADANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. KROK PO KROKU - DLA POCZĄTKUJĄCYCH.

  

 

 I połowa marca 2018 r.

 395 zł brutto

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia

 

20 godzin dydaktycznych*, 4 spotkania

* godzina dydaktyczna - 45 minut

 

 

Zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu w godzinach 16:00 - 20:00

 

1. Uwarunkowania podjęcia działalności gospodarczej.

 Kryteria wyboru formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej.

 Kryteria ekonomiczne planowania działalności gospodarczej.

 Koszty założenia firmy i ulgi dla przedsiębiorców.

 Prawa i obowiązki przedsiębiorcy.

2. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

 Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej.

 Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej.

 Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej.

3. Formy opodatkowanie podatkiem dochodowym.

 Wprowadzenie do podatku dochodowego.

 Karta podatkowa.

 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

 Zasady ogólne i podatek liniowy.

 Umowa o dzieło, umowa zlecenia.

4. Podatek od towarów i usług VAT oraz pozostałe podatki.

 Podatek od towarów i usług - podstawowe informacje.

 Obliczenie podatku VAT.

 Inne obowiązki podatnika.

 Pozostałe podatki i opłaty.

5. Źródła finansowania działalności gospodarczej.

 Rodzaje źródeł finansowania działalności gospodarczej: kredyty i pożyczki.

 Alternatywne rodzaje źródeł finansowania działalności gospodarczej.

 Wpływ obcych źródeł finansowania na wyniki finansowe firmy.

6. Formy zatrudnienia.

 Prawne formy zatrudnienia.

 Zatrudnianie pracowników na podstawie typowych umów o pracę.

 Świadczenie pracy na podstawie umowy zlecenia, obowiązki zleceniodawcy.

 Świadczenia pracy na podstawie umowy o dzieło.

 Zatrudnianie na podstawie kontraktu menedżerskiego.

 Nietypowe formy świadczenia pracy w ramach stosunku pracy.

7. Obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników.

 Nabór kandydatów do pracy.

 Zatrudnianie osób bezrobotnych.

 Obowiązki pracodawcy wobec pracownika.

 Ubezpieczenia społeczne i związane z tym obowiązki.

 Zasady prowadzenia dokumentacji, składki i wynagrodzenie.

 

 

 

Przesłanie e-mailem (pte@remove-this.pteolsztyn.edu.pl) bądź listem wypełnionej 

"Karty zgłoszeniowej".

Prosimy o dokonanie opłaty dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w kursie.

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn

Bank PEKAO S.A. O/Olsztyn: 93 1240 5598 1111 0000 5034 8093

Tytułem: Kurs "Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej" + imię i nazwisko.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

ul. 1 Maja 13, piętro VII,

(wieżowiec vis a vis Teatru im. Stefana Jaracza)

89 5 27 58 25 pte@pteolsztyn.edu.pl

 

 

 

Kurs kończy się uzyskaniem „Zaświadczenia o ukończeniu kursu”* na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej (* na podstawie §18 ust.2, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 622).

Zaświadczenie potwierdza podniesienie umiejętności. 

Wzór zaświadczenia.

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.