Najważniejsze zmiany w przepisach prawa pracy od 1 stycznia 2018 r.

-

 

390  zł brutto 

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.

5 godzin dydaktycznych*, 1 spotkanie

* godzina dydaktyczna - 45 minut

Zajęcia odbywają się  w tygodniu w godzinach 16:00-20:00

 

Osoby posiadające podstawową wiedzę w zakresie kadrowo-płacowym.

Szkolenie skierowane jest do osób które pragną uaktualnić posiadaną wiedzę, chcą być na bieżąco i tym samym posiadają już co najmniej wiedzę na poziomie podstawowym.

  1. Przesłanie e-mailem (pte@pteolsztyn.edu.pl) bądź listem wypełnionej "Karty zgłoszeniowej".

    Prosimy o dokonanie opłaty dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w kursie.

    Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn

    Bank PEKAO S.A. O/Olsztyn: 93 1240 5598 1111 0000 5034 8093

    Tytułem: Opłata za kurs: "Najważniejsze zmiany w przepisach prawa pracy" + imię i nazwisko.


1.WYNAGRODZENIE MINIMALNE:

Dodatek za pracę w porze nocnej.

Wynagrodzenie za czas choroby.

Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy.

Składki na ubezpieczenia społeczne.

Wyższe kwoty wolne od potrąceń.

2.WYŻSZE ZWOLNIENIA PODATKOWE DLA ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU SOCJALNEGO:

Świadczenia rzeczowe i pieniężne.

Zapomogi losowe.

3.OGRANICZENIE HANDLU W NIEDZIELĘ BĘDZIE STOPNIOWO WCHODZIĆ W ŻYCIE.

4.SYGNALISTA CHRONIONY NA PODSTAWIE USTAWY O JAWNOŚCI ŻYCIA PUBLICZNEGO.

5.LIKWIDACJA GÓRNEGO LIMITU SKŁADEK ZUS.

6.ZMIANY W USTAWIE O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH- ZWIĄzKI OTWARTE DLA ZLECENIOBIORCÓW, SAMOZATRUDNIONYCH I WOLONTARIUSZY:

Wprowadzenie definicji osoby wykonującej pracę zarobkową.

Nowa definicja pracodawcy.

Szczegółowe uregulowanie zakazu nierównego traktowania członków związku zawodowego.

Zmiana statutu związkowego.

Negocjacje układów zbiorowych pracy.

Prawo do wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy zawodowej.

Przymiot zakładowej organizacji związkowej.

Reprezentatywność organizacji związkowej.

Porozumienie dotyczące warunków zatrudnienia w przypadku przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę.

Obowiązek informacyjny pracodawcy.

Uzgadnianie aktów prawa wewnątrzzakładowego.

7.NOWY KATALOG DANYCH, JAKICH PRACODAWCA MOŻE ŻĄDAĆ OD PRACOWNIKÓW I KANDYDATÓW DO PRACY; MONITORING WIZYJNY, DANE BIOMETRYCZNE:

Obowiązki z zakresu ZFŚS.

Katalog danych, które może żądać pracodawca.

Powyższe dane kandydat i pracownik będą udostępniać w formie oświadczenia.

Monitoring w miejscu pracy; inne formy monitorowania pracowników.

Dane biometryczne.

Odpowiedzialność karna.

Dane o niekaralności. Uprawnienia dla centrów usług wspólnych.

8.NIŻSZY WIEK EMERYTALNY- MODYFIKACJE OKRESU OCHRONNEGO.

9.ELEKTRONICZNE ZWOLNIENIA LEKARSKIE- OD 1 LIPCA 2018R. OBOWIĄZKOWE DLA WSZYSTKICH.

10.PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE- NOWE OBCIĄŻENIA W III FILARZE.

11.BEZGOTÓWKOWA FORMA WYPŁATY WYNAGRODZEŃ I SKRÓCENIE OKRESU PRZECHOWYWANIA AKT PRACOWNICZYCH CORAZ BLIŻEJ.

12.PREZYDENCKI PROJEKT NOWELIZACJI KODEKSU PRACY I KPC:

Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego.

Zmiany w kodeksie pracy.

Mobbing- odszkodowanie nie tylko w przypadku rozwiązania umowy.

Jednolity, otwarty katalog przesłanek dyskryminacyjnych.

Dodatkowe prawa i ochrona dla najbliższych członków rodziny.

Świadectwa pracy- dłuższe terminy na żądanie sprostowania świadectwa

 i dodatkowe prawa pracownika.

Zmiany w ustawie o zatrudnieniu pracowników tymczasowych.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

ul. 1 Maja 13, piętro VII,

(wieżowiec vis a vis Teatru im. Stefana Jaracza)

89 5 27 58 25

pte@remove-this.pteolsztyn.edu.pl

Kurs kończy się uzyskaniem „Zaświadczenia o ukończeniu kursu”* na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej (* na podstawie §18 ust.2, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 622).

Zaświadczenie potwierdza podniesienie umiejętności. 

Wzór zaświadczenia.

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.